Home

De Biodiversiteitsmeetlat

Via de Gaia-biodiversiteitsmeetlat kunt u als agrariër snel een beeld krijgen wat uw bedrijf bijdraagt aan biodiversiteit. Met de meetlat kunt u uw inzet voor biodiversiteit meetbaar en vergelijkbaar maken. De biodiversiteitsmeetlat bestaat uit 40 vragen verdeeld over zes verschillende bouwstenen:

1. Vee, ras en gewas,
2. Perceel: functioneel
3. Perceel: natuurlijk
4. Kleine natuur
5. Grote natuur
6. Erf

De antwoorden zijn veelal keuzemogelijkheden die kunnen worden aangevinkt. De antwoorden leveren scores op voor de 6 bouwstenen, en voor het te verwachten effect op ca. 10 soortengroepen van dieren en planten. Deze soorten relevant voor het agrarisch gebied. Bovenstaande scores worden samen met uw oppervlaktes van de natuurelementen op het bedrijf weergegeven als resultaten.

Met ingang van januari 2014 is de Gaia-biodiversiteitsmeetlat op enkele aspecten aangepast en uitgebreid. Dit is Gaia2, met meer aandacht voor gewasbescherming, bodemleven en invloed van de omgeving op biodiversiteit op uw bedrijf. Van de nieuwe meetlat is tevens een specifieke versie voor akkerbouwbedrijven in open landschap beschikbaar, Gaia2akker. Voor gemengde bedrijven en akkerbouwbedrijven in kleinschalig landschap bevelen we Gaia2 aan. 

 


Invullen biodiversiteitsmeetlat

Voor u begint met invullen, vraagt u een wachtwoord aan, daarmee zijn uw gegevens beveiligd. Het wachtwoord wordt automatisch aangemaakt en direct per mail toegezonden. We adviseren u vooraf de handleiding te lezen.

Daarna kunt u de kengetallen van uw bedrijf (in ca. 20 minuten) invoeren. Als u een bouwsteen hebt ingevuld, dient u de knop opslaan aan te klikken en komt u automatisch terecht bij de vragen van de volgende bouwsteen. Desgewenst kunt u ook na opslaan stoppen met invullen en op een later tijdstip verder gaan.

Als u alles hebt ingevuld, berekent het programma uw de score. Het resultatenblad kunt u tevens zelf printen. Uw score komt - anoniem - ter beschikking van CLM en kan gebruikt worden in een algemene benchmark. CLM zal nooit individuele bedrijfsgegevens naar buiten brengen zonder toestemming van de betreffende eigenaar. 

Tips in de akkerbouwmeetlat

In Gaia2akker kunt u op de resultatenpagina op uw bedrijf afgestemde tips aanklikken voor zeven dieren-en plantengroepen. Deze zijn uitgewerkt in het kader van een Praktijknetwerk samen met Stichting Veldleeuwerik.

 

 


Meer informatie

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.

Of bekijk hier de film.

Voor vragen of opmerkingen  kunt u contact opnemen met Joost Lommen of Henk Kloen, CLM, jlommen@clm.nl, tel.: 0345–470700.

Copyright & aansprakelijkheid

De gegevens in de Biodiversiteitsmeetlat zijn eigendom van CLM, en auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de Biodiversiteitsmeetlat of delen daarvan, anders dan voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

CLM spant zich in om de informatie in de Biodiversiteitsmeetlat juist en actueel te houden. CLM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit de biodiversiteitsmeetlat.